Mariane ter Veen
Vodja izmenjave podatkov v podjetju INNOPAY / Director Lead Data Sharing at INNOPAY

Vabljeno predavanje / Invited talk:

Povečanje dolgoročne vrednosti z digitalno trajnostjo / Maximising long-term value with digital sustainability) 

predavanje bo potekalo v angleškem jeziku


Digital sustainability is about creating long-term value, transparency, and equity for all parties involved. Data holds the key to better decision-making and trust-building, but without access to it, we miss out on direct and fair benefits. How can we create a thriving, human-centric data economy? How can we tip the “data benefit balance” in the right direction and develop new business models that offer an alternative to the non-explicit trade-off perpetuated by a few large technology platforms? And, how can we enable digital transformation to address society’s challenges, such as protecting democracy, promoting equality, and fighting climate change? Digital sustainability should serve as a crucial design principle. People and organisations should have access to and control over their data to make better decisions and establish more trustworthy relationships.


Digitalna trajnost je ustvarjanje dolgoročne vrednosti, transparentnosti in pravičnosti za vse vpletene. Podatki so ključ do boljšega odločanja in krepitve zaupanja, vendar brez dostopa do njih zamujamo neposredne in poštene koristi. Kako lahko ustvarimo uspešno, na človeka osredotočeno podatkovno gospodarstvo? Kako lahko "ravnotežje med koristmi podatkov" obrnemo v pravo smer in razvijemo nove poslovne modele, ki ponujajo alternativo neizrecnemu kompromisu, ki ga ohranja nekaj velikih tehnoloških platform? In kako lahko omogočimo digitalno preobrazbo za reševanje družbenih izzivov, kot so zaščita demokracije, spodbujanje enakosti in boj proti podnebnim spremembam? Digitalna trajnost bi morala biti ključno načelo oblikovanja. Ljudje in organizacije bi morali imeti dostop do svojih podatkov in nadzor nad njimi, da bi lahko sprejemali boljše odločitve in vzpostavili bolj zaupanja vredne odnose.Mariane ter Veen is director data sharing lead at consulting firm INNOPAY. She helps organisations to fully embrace the opportunities of the digital transactions era by adopting a more open outlook, collaborating across ecosystems and creating new value. She believes in a world where digital sustainability creates long-term value, transparency and equity for all parties. As an enabler of this, she is a strong advocate of data sovereignty, which gives people and organisations control over data they generate. Mariane has a wealth of experience in the domain of data sharing, both in public/private partnerships as well as helping individual organisations, and is a popular keynote speaker on European data developments.Mariane ter Veen je vodja izmenjave podatkov v svetovalnem podjetju INNOPAY. Organizacijam pomaga, da izkoristijo priložnosti dobe digitalnih transakcij s sprejetjem bolj odprtega pogleda, sodelovanja med ekosistemi in ustvarjanjem novih vrednosti. Verjame v svet, v katerem digitalna trajnost ustvarja dolgoročno vrednost, preglednost in pravičnost za vse sodelujoče. Kot spodbujevalec tega je močna zagovornica suverenosti podatkov, ki ljudem in organizacijam omogoča nadzor nad podatki, ki jih ustvarjajo. Mariane ima bogate izkušnje na področju podatkov tako v javno-zasebnih partnerstvih kot tudi pri pomoči posameznikom pri izmenjavi podatkov organizacijam, in je priljubljena govornica o razvoju evropskih podatkov.

Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.